Načítání obsahu...
Stroje a přestavby
Stroje a přestavby

Zkrácení doby přestaveb, efektivnější využití pracovníků, týmová práce, údržba a snižování poruchovosti strojů, motivace

Produktivita, motivace
Produktivita, motivace

Řízení produktivity Výroby a motivace je základem pro úspěšnou společnost, která čelí konkurenci a novým technologiím.

Logistika
Logistika

Proces který zahrnuje informace, manipulace s materiály, výrobu, balení,náklady, kontrolu zásob, dopravu, skladování a bezpečnost. Všechny tyto čiinosti analyzujeme a navrhujeme realizovatelné změny.

Produktivita nákupuProduktivita strojůProduktivita strojůProduktivita THPProduktivita THPProduktivita THPProduktivita výrobyProduktivita výroby

PROČ SI NÁS VYBRAT?

1996

Jsme na trhu od roku 1996

15

Zkušených konzultantů

300+

Realizovaných projektů

V poslední době jsme řešili

VÍCE INFORMACÍ

Zvyšování produktivity při přestavbách lisovacích strojů

Cíl: rychlejší přestavby, úspora nákladů, větší využití strojů. Firma procházela vnitřní restrukturalizací „za pochodu“ a potřebovala zamýšlená opatření nezávisle konzultovat. Analytická část projektu se tedy zaměřila na měření výkonnosti pracovníků, využití pracovního času v době přestaveb strojů, strukturu vykonávaných činností a určení jejich časové náročnosti a identifikaci potenciálu rezerv ve využití lidských i technických zdrojů.
VÍCE INFORMACÍ
Více informací

Měření produktivity a optimalizace oddělení Metrologie a zkušebny

Útvar Metrologie a zkušebny je specializovaným útvarem, jehož služby jsou nezbytné pro správný provoz a údržbu energetických zařízení, ochranných pomůcek a měřících přístrojů. Základem pro zpracování projektu bylo fyzické měření výkonů zkušeben a kalibračních laboratoří.
Více informací
VÍCE INFORMACÍ

Projekt měření produktivity, sloučení a reorganizace údržby

V oblasti dělnických pozic se podařilo, na základě analýzy dat ze současného IS a časových snímků vybraných činností, nadefinovat základní strukturu vykonávaných údržbářských aktivit a určit potřebné kapacity na prováděnou preventivní údržbu.
VÍCE INFORMACÍ

"JSME LEADEREM MEZI ČESKÝMI PORADENSKÝMI FIRMAMI, KTERÉ POSKYTUJÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY A SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ VÝROBY, NÁKUPU, THP, PROCESŮ, STROJŮ A ÚDRŽBY.“

Reference

ING. JITKA HÜBNEROVÁ, ředitelka pro TPV a informační systémy

ING. JITKA HÜBNEROVÁ, ředitelka pro TPV a informační systémy

SMED - analýza přestaveb u vybraných zařízení a stanovení KPI pro pracovníky obsluh a přestaveb.
Výsledkem projektu, byly přesně pojmenované příčiny nízkého využití strojního času obrábění, jejich kvantifikace, návrhy na minimalizaci ztrát, způsobených řešenou problematikou a přednes detailního postupu jejich eliminace.

ING. TOMÁŠ PRÁŠIL, ředitel pro projektové řízení a techniku

ING. TOMÁŠ PRÁŠIL, ředitel pro projektové řízení a techniku

LOGISTKA - ustavení nových strojů.
Výsledkem projektu bylo nakreslení LAYOUTŮ s přesným ustavením strojů v hale, dále zmapování a zakreslení manipulačních prostorů kolem stroje včetně návrhů na použití vhodných balancérů pro lepší manipulaci s materiálem.

Ing. MIROSLAV KUNDRÍK, generální ředitel

Ing. MIROSLAV KUNDRÍK, generální ředitel

Zvýšení efektivity obchodně-ekonomického a investičního úseku. Na základě zkušeností ze spolupráce při I. a II. etapě zvyšování efektivity práce organizačních úseků naší společnosti a následné pomoci při implementaci závěrů projektu doporučujeme společnosti TRIFID CONSULT, a.s. jako vhodného partnera při naplňování cílů.

ING. VLADIMÍR CHLÁDEK, předseda představenstva

ING. VLADIMÍR CHLÁDEK, předseda představenstva

Po ukončení vyhodnocovacího období můžeme konstatovat, že systém řízení produktivity většinově plní naše očekávání. Ve většině výrobních týmů produktivita práce vzrostla, což se projevilo v úspoře nákladů firmy i na výši motivačních odměn členů týmů. Závěrem konstatuji, že spolupráci se společností Trifid Consult a.s. hodnotím jako inspirující, přínosnou a korektní.

Ing. Viktor Sobotka, jednatel

Ing. Viktor Sobotka, jednatel

Společnost TRIFID CONSULT, a.s. nám pomohla identifikovat rezervy, nastavit nové procesy tak, aby měly příznivý dopad do plynulosti výroby a lepší provázanosti s logistickými a materiálovými procesy (např.: relokace řezárny, pomoc při zavádění čárových kódů, úspora pracovních míst v návaznosti na nové uspořádání výroby a skladů atd.). Spolupráci považuji za přínosnou a inspirativní a mohu ji doporučit.

ING. JIŘÍ PALMA, jednatel společnosti

ING. JIŘÍ PALMA, jednatel společnosti

Jako zajímavou hodnotíme analýzu využívání vysokozdvižek pro oba lisy. Tato analýza nám pomůže optimalizovat náklady na manipulaci s materiálem. 13.11.2017

ING. JIŘÍ PALMA, jednatel společnosti

ING. JIŘÍ PALMA, jednatel společnosti

Jsme přesvědčeni, že postupnou realizací navržených opatření, nejenom zvýšíme objem výroby v tavírně, ale zvýšíme též bezpečnost práce u pecí a zlepšíme motivaci zaměstnanců. Firma Trifid Consult a.s. splnila zadání smlouvy a vzhledem k bohatým provozním zkušenostem s monitoringem výroby je schopna spolehlivě řešit podobné projekty.

ING. TOMÁŠ HÜNNER

ING. TOMÁŠ HÜNNER

V průběhu projektu byly pomocí softwaru zmapovány veškeré činnosti vybraných pracovníků SALES s cílem zjistit strukturu pracovního času a určit spotřebu času na hlavní obchodní činnosti jako je analýza trhu, vyhledávání nových zákazníků, komunikace (jednání) se zákazníky. Firma TRIFID CONSULT a.s. splnila zadání smlouvy a vzhledem k bohaté zkušenosti v oblasti THP je schopna spolehlivě řešit podobné projekty.

ING. ŠÁRKA ZBROJKOVÁ, Obchodní ředitelka

ING. ŠÁRKA ZBROJKOVÁ, Obchodní ředitelka

Firma Trifid Consult a.s. provedla v naší společnosti audit v oblasti nakupovaných položek. Na základě tohoto auditu bylo vybráno 12 komodit (např. etikety, kartony, profily, tiskoviny atd.) v celkovém ročním objemu 37 miliónů Kč. U těchto komodit byla provedena výběrová řízení. Trifid výrazně rozšířil okruh našich dodavatelů a výsledkem je úspora v řádu několika miliónů Kč.

ING. VLADIMÍR KUBEŠ, člen představenstva

ING. VLADIMÍR KUBEŠ, člen představenstva

V průběhu 3 měsíců byly postupně zmapovány přestavby na jednotlivých strojích, detailně byly identifikovány a změřeny jednotlivé pracovní činnosti během přestaveb. Výsledkem použití metody SMED bylo zkrácení doby přestavby z 5 hodin na 4 hodiny s následným potenciálem dosáhnout hodnot 2 až 2,5 hodin.

ING. VLADIMÍR KUBEŠ, člen představenstva

ING. VLADIMÍR KUBEŠ, člen představenstva

V polovině roku 2013 se nacházela naše společnost ve stavu zakázkové naplněnosti, kdy jsme měli problémy tyto nasmlouvané zakázky "prohnat" výrobou. Zároveň jsme si byli vědomi vlastních rezerv ve výkonnosti výrobních týmů a nevýkonově orientované motivaci režijních i výrobních dělníků. Spolupráci se společností TRIFID CONSULT a.s. hodnotíme jako velmi dobrou. Používanými metodikami, aktivním přístupem a progresivním myšlením přispěli společně s našim managementem ke změně myšlení jednotlivých pracovníků a zvýšení konkurenceschopnosti naší firmy.

ING. VLADIMÍR VACEK, jednatel

ING. VLADIMÍR VACEK, jednatel

Zavedení systému sledování prostojů nám umožnilo získat přehled o výskytu prostojů na jednotlivých strojích a zaměřit se tak na efektivní odstranění prostojů a zvýšení využití strojů. Firma TRIFID CONSULT a.s. naplnila zadání smlouvy a pomohla nám realizovat opatření, které bychom sami zvládli za mnohem delší čas. Výhodou pro nás byly i zkušenosti pracovníků TRIFID CONSULT a.s. z jiných firem, které u nás při své práci uplatnili.

ING. JIŘÍ PALMA, jednatel společnosti

ING. JIŘÍ PALMA, jednatel společnosti

V návaznosti na předchozí projekt Zvýšení efektivnosti zákaznických procesů jsme požádali firmu TRIFID CONSULT a.s. o koučink při zavádění nových návrhů, které podpoří zrychlení odezvy útvarů na požadavky zákazníka. Po dobu 3 měsíců probíhaly pravidelné kontrolní dny řízené zástupcem firmy TRIFID CONSULT a.s. Společnost splnila naše představy a očekávání a projekt považujeme za úspěšný.

ING. ZUZANA ŠVIDRNOCHOVÁ, MBA, ředitelka nákupu

ING. ZUZANA ŠVIDRNOCHOVÁ, MBA, ředitelka nákupu

Spolupráci s TRIFID CONSULT a.s. hodnotím jako velmi přínosnou, přinesla nám nezávislý pohled na realizované pracovní činnosti a umožnila nám zvýšení produktivity celého útvaru. Praktické zkušenosti a podněty poradců jsme využili také v rámci interních zlepšovacích workshopů, které konzultanti moderovali, a které vedly ke konkrétním a realizovatelným návrhům změn. Společnost TRIFID CONSULT a.s. doporučuji ke spolupráci v oblasti zvyšování efektivity a zlepšování nevýrobních procesů.

PETR BRANDA, MBA, LL.M, člen představenstva

PETR BRANDA, MBA, LL.M, člen představenstva

Spolupráce probíhá již dva roky a jsme s ní velmi spokojeni. TRIFID CONSULT a.s. je pro nás profesionální dodavatel služeb se zaměřením na úsporu nákladů formou internetových aukcí. Vysoce hodnotím aktivní přístup v realizaci celého procesu převážně v organizaci, poskytování cenných informací, možností jiných pohledů na danou problematiku a z toho pramenící nové pohledy a nápady.

ING. DAVID KUTÝ, MBA, výrobní ředitel

ING. DAVID KUTÝ, MBA, výrobní ředitel

Cílem naší spolupráce s firmou TRIFID CONSULT a.s. bylo analyzovat efektivitu vykonávaných činností a navrhnout opatření k jejímu zvýšení ve dvou organizačních útvarech, které se zabývají údržbou našich zařízení. Přes určitá specifika našeho oboru podnikání se konzultantům podařilo rychle a objektivně vyhodnotit současný stav, najít možnosti zlepšení a úspěšně tak splnili cíle projektu. Proto doporučuji společnost TRIFID CONSULT a.s. a její pracovníky ke spolupráci v oblasti efektivity a reorganizace údržby.

CONSTELLIUM EXTRUSION DĚČÍN, s.r.o.

CONSTELLIUM EXTRUSION DĚČÍN, s.r.o.

Naše firma požádala firmu TRIFID CONSULT a.s. o realizaci projektu zvýšení efektivnosti zákaznických procesů. Společnost TRIFID CONSULT a.s. navrhla kapacitní model počtu pracovníků v plánování, který jsme přijali a zrealizovali. Dále firma specifikovala desítky námětů na zlepšení a zrychlení zákaznických procesů. Tyto náměty považujeme za hodnotné a postupně je budeme ve firmě zavádět. Společnost TRIFID CONSULT a.s. splnila naše představy a očekávání, celkově považujeme projekt za úspěšný.

IVAN STEFANOV, vedoucí odboru technologie a průmyslového inženýrství

IVAN STEFANOV, vedoucí odboru technologie a průmyslového inženýrství

Vysoce hodnotíme osobní přístup a použitou metodiku poradců, jejich nezávislý pohled i kompetentnost při předkládání a projednávání návrhů. Implementovaný software Produktivita THP představuje vhodný nástroj pro řízení produktivity jednotlivých oddělení TPV. Spolupráci s poradenskou společností TRIFID CONSULT a.s. hodnotíme jako vysoce profesionální a doporučujeme ji pro spolupráci v oblasti snižování nákladů a zvyšování efektivnosti.

ING. MARTIN KOCH, generální ředitel a předseda rady jednatelů

ING. MARTIN KOCH, generální ředitel a předseda rady jednatelů

Společnost TRIFID CONSULT a.s. využila pro účely projektu řešení SW Produktivita THP, která umožňuje měřit výkonnost THP pracovníků a určovat optimální kapacity. Neméně důležitým efektem tohoto řešení je identifikace a zvyšování podílů činností přidávajících hodnotu. Cíle a zadání projektu se podařilo naplnit a můžeme společnost TRIFID CONSULT a.s. doporučit jako vhodného partnera pro projektová zadání orientovaná na výkonnost, efektivitu a stanovení optimální skladby kapacit.

LIBOR DAVID, vedoucí nákupu

LIBOR DAVID, vedoucí nákupu

Spolupráce probíhá již několik let a jsme s ní velice spokojeni. Společnost TRIFID CONSULT a.s. je pro nás profesionální dodavatel služeb se zaměřením na úsporu nákladů formou internetových aukcí. Vysoce hodnotíme aktivní přístup a realizaci celého procesu od vyhledání nových dodavatelů, jednání s nimi až po ukončení výběru, vše v úzké spolupráci s našimi pracovníky z nákupního oddělení. Za naši firmu můžeme TRIFID CONSULT a.s. opravdu doporučit.

ING. JIŘÍ VALÍK, manažer nákupu

ING. JIŘÍ VALÍK, manažer nákupu

Spolupráce probíhá již několik let a jsme s ní velmi spokojeni. TRIFID CONSULT a.s. je pro nás profesionální dodavatel služeb se zaměřením na úsporu nákladů formou internetových aukcí. Vysoce hodnotím aktivní přístup v realizaci celého procesu od vyhledání nových dodavatelů, jednání s nimi až po ukončení výběru ve spolupráci s našimi pracovníky. U realizovaných aukcí jsme dosáhli úspor několika set tisíc Kč/rok a výsledky se přenášejí do dalšího období. Za naší firmu můžeme TRIFID CONSULT a.s. opravdu doporučit.

MGR. LUBOR KASAL, jednatel

MGR. LUBOR KASAL, jednatel

Na základě ekonomických analýz i konkrétních námětů TRIFID CONSULT a.s. navrhl změny vedoucí cca k patnáctiprocentnímu snížení THP a řežijních dělníků a zároveň ke zvýšení produktivity v jednotlivých provozech o 5 až 12%. Nad rámec projektu se pracovníci Trifidu podělili o nápady, které by měly dále zvýšit výkonnost naší společnosti. TRIFID CONSULT a.s. splnil naše zadání i očekávání bez výhrad a jeho služby můžeme výrobním firmám směle doporučit.

ING. JOSEF BERAN, generální ředitel

ING. JOSEF BERAN, generální ředitel

Poradci společnosti TRIFID CONSULT a.s. provedli analýzu a navrhli konkrétní kroky ke splnění uvedených cílů. Po širší diskusi v rámci managementu naší společnosti jsme, společně s poradci, přistoupili k implementacím jednotlivých kroků.Tato spolupráce probíhá již od března 2012 a s jejími dosavadními výsledky jsme spokojeni. V jejím rámci se poradci podílejí rovněž na dalších úkonech, jako je například optimalizace organizační struktury nebo inovace systému zlepšování a motivace. Poradenskou podporu TRIFID CONSULT a.s. hodnotíme jako vysoce profesionální a společnost doporučujeme ke spolupráci zlepšování v oblasti týmové práce.

ING. LADISLAV CHEBEN, jednatel

ING. LADISLAV CHEBEN, jednatel

Po několika měsících "ostrého provozu" systému můžeme konstatovat, že systém řízení produktivity splinil naše očekávání. Dosahovaná produktivita výroby je 116% loňské skutečnosti, operátoři i mistři jsou za zvýšenou produktivitu odměňováni. Vysoce hodnotíme zkušenosti a osobní přístup konzultantů TRIFID CONSULT a.s., kteří po provedené analýze předložili jasné návrhy a doporučení a úzce spolupracovali s naším manažerským týmem. Přínos společnosti TRIFID CONSULT a.s. považuji za velmi výrazný, spolupráci hodnotím jako korektní a vysoce profesionální a proto společnost doporučuji ke spolupráci v oblasti zvyšování produktivity.

PROČ SI NÁS VYBRAT ?

PROČ SI NÁS VYBRAT ?
  • ANALYZUJEME A IDENTIFIKUJEME PŘÍLEŽITOSTI

    ANALYZUJEME A NAVRHUJEME

  • MOTIVUJEME, PODPORUJEME TÝMOVOU SPOLUPRÁCI, STANOVUJEME CÍLE A VYLEPŠUJEME KOMUNIKACI

    MĚNÍME PŘÍSTUP a MYŠLENÍ

  • SPOLEČNĚ REALIZUJEME POTŘEBNÉ ZMĚNY, ANALYZUJEME JEJICH DOPAD A PŘÍNOS

    ZVYŠUJEME PRODUKTIVITU